ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราดอกเบี้ยรับฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
จำนวนเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.75%
อัพเดท 1 ก.พ. 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จำนวนเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญคนค้ำ 6.50%
เงินกู้สามัญหุ้นค้ำ 5.50%
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.50%
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว 5.50%
เงินกู้ Covid 4.50%
เงินกู้พิเศษ 6.50%
อัพเดท 2563

บัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงบประมาณ จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
สาขากระทรวงการคลัง
068-1-04545-0